Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej

 12 262 24 08     601 985 983

PROGRAM WYCHOWANIA

Przedszkolny program wychowania
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72
 • Konwencja o Prawach Dziecka – art. 3,19,33
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Ustawa z dania 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996r. nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku podręczników (Dz. U. Nr 9 poz. 730)
 • Statut Przedszkola

Wychowanie – wg Muszyńskiego są to wszelkie zamierzone działania w formie interakcji społecznych mające na celu wywołanie trwałych, pożądanych zmian w osobowości ludzi. Oddziaływania wychowawcze to wzajemne oddziaływania elementów sytuacji, tzn. osób, rzeczy i warunków, mają charakter wychowawczy, jeśli prowadzą do względnie trwałych zmian w osobowości. Przedszkole stara się przygotowywać do udziału w funkcjonowaniu społeczeństwa, czyli uspołecznić swoich wychowanków. Stara się także rozwijać ich osobowość, by pozwolić im na samodzielne kierowanie swoim życiem. Tak więc przedszkole jest specyficznym środowiskiem wychowawczym przede wszystkim dlatego, że proces wychowawczy mający tu miejsce, nie tylko jest celowy, lecz także w stawianiu tych celów bierze pod uwagę dobro wychowanka.

Przedszkole jest organizacją stworzoną przez ludzi dla ludzi, a głównym jej zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków do ukierunkowanego rozwoju młodego człowieka.

Rodzina i jej otoczenie społeczne kształtują podstawy osobowości dziecka, z którymi przedszkole musi się liczyć i na nich budować. Dziecko uczestniczy stale w wielu grupach, styka się z różnymi instytucjami i jest wystawione na wielokrotne wpływy, np. telewizji, radia, ilustrowanych magazynów i czasopism, książek, widowisk, imprez sportowych i innych, czyli uczestniczy w równoległym do wychowania przedszkolnego zbiorze oddziaływań kształcących i wychowujących.

Pedagog wychowując powinien doprowadzić wychowanka do dostrzeżenia wewnętrznej głębi własnej osoby. Dzięki temu podopieczny może sam decydować o swoim życiu i dojrzewać we własnej odpowiedzialności. Dlatego też, jest to najwyższy rezultat wychowania, ponieważ osiąga najwyższy jego cel, czyli pomoc w osiągnięciu dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

W naszym przedszkolu zasadniczym jest wychowywanie uwzględniające zasady i wartości chrześcijańskie, budzenie szacunku i miłości do drugiego człowieka

§ 1

1. Celem działań wychowawczych jest:

 1. stworzenie dzieciom takich warunków, aby miały poczucie akceptacji grupy i integracji z nią;
 2. znajomość i akceptacja zasad ustalonych w grupie;
 3. wdrażanie dzieci do współodpowiedzialności za działania grupy;
 4. zapoznanie dzieci z normami i zasadami zachowania się w stosunku do dorosłych, młodszych i rówieśników (wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych);
 5. kształtowanie postaw patriotycznych poprzez umiejętne zachowanie się wobec znanych dzieciom symboli narodowych i regionalnych;
 6. rozumienie pojęć: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność, szacunek, dobro, zło i wdrażanie do stosowania tych wartości w życiu;
 7. uświadomienie dzieciom poczucia własnej godności, zaznajomienie ich z przynależnymi im prawami;
 8. nauczenie dzieci aktywnego słuchania i jasnego formułowania wypowiedzi;
 9. stworzenie warunków bezpośredniości i otwartości w wyrażaniu swoich próśb, sądów i oczekiwań w sposób kulturalny i według obowiązujących norm;
 10. nauczenie samokrytycznego spojrzenia na siebie i otaczającą rzeczywistość;
 11. wdrażanie do wybiórczego traktowania wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu i wzorców osobowych;
 12. kształtowanie umiejętności zaprezentowania się od najlepszej strony;
 13. wskazanie dzieciom prawidłowych celów działania i motywowanie do ich osiągnięcia;
 14. wdrażanie dzieci do poszanowania środowiska naturalnego;
 15. umożliwienie dzieciom udziału w imprezach i uroczystościach będących wyrazem tradycji przedszkolnych (pasowanie na przedszkolaka, andrzejki, wigilia i jasełka, zabawa noworoczna);
 16. poszanowanie tradycji świątecznej;

§ 2

 1. Wychowawcą w przedszkolu jest każdy nauczyciel oraz osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola do opieki nad dziećmi.
 2. Wymienione cele będą realizowane podczas zajęć dydaktycznych, dodatkowych, zabaw swobodnych i kierowanych.

§ 3

 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
 3. Szanuję własność cudzą i wspólną.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
 7. Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
 8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 9. Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę umiejętności potrzebne mi w szkole.
 1. Właściwe zachowanie podczas posiłków.
 2. Właściwe zachowanie w łazience.
 3. Grzeczne i sprawne zachowanie w szatni.
 4. Właściwe zachowanie w grupie zgodne z obowiązującymi zasadami.
 5. Właściwe zachowanie w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola.
 6. Właściwe zachowanie podczas imprez i uroczystości.
 1. Zna zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzega
 2. Chętnie korzysta z zabiegów higienicznych.
 3. Spożywa zróżnicowane posiłki.
 4. Czynnie spędza wolny czas.
 5. Rozumie zasady sportowej rywalizacji.
 1. Opieka wychowawców i całego personelu przedszkola nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków
 2. Stwarzanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery
 3. Wskazywanie możliwości poznania samego siebie przez dzieci (określenie własnych zainteresowań, uzdolnień, cenionych wartości i cech osobowości, samoakceptacja)
 4. Uczenie podejmowania właściwych, samodzielnych wyborów
 5. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, przedszkola, grupy dziecięcej
 6. Wyrabianie samodzielności i umiejętności działania na rzecz innych
 1. Kreowanie „okazji edukacyjnych”, czyli stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych
 2. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie dziecięcej i społecznej poprzez wspólną zabawę, naukę, pracę i wybór właściwych form spędzania wolnego czas
 3. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę
 4. Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób
 5. Uczenie i wychowywanie własnym przykładem kulturalnego i moralnego życia oraz postępowania
 6. Poszanowanie godności wychowanka jako osoby; akceptowanie go, uznawanie jego praw; pozwalanie mu na wyrażanie w sposób wolny jego własnych myśli.

§ 4

CEL WYCHOWAWNIA : Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, stosownie do jego możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

 1. jest członkiem grupy, zgodnie współdziała z innymi;
 2. akceptuje zasady ustalone w grupie;
 3. dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 4. potrafi utrzymać ład i porządek wokół siebie
 5. zna swoje miejsce w rodzinie, wie gdzie mieszka;
 6. wyraża własne myśli i uczucia w formie muzycznej, tanecznej, plastycznej, technicznej i teatralnej.

CELE OPERACYJNE I ZADANIA

1. Poznajemy się poprzez zabawę:

 1. zabawy integracyjne;
 2. poznawanie swoich zmysłów;

2. Rozpoznaje środowisko przedszkolne;

 1. nazywa i poznaje zabawki, sprzęty w budynku;
 2. orientuje się w przestrzeni (wie gdzie jest szatnia, łazienka, sala zabaw).

3. Współorganizowanie i udział w uroczystościach szkolnych np.: wigilia i jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- wychowawca, rodzice, dzieci

SPOSOBY EWALUACJI

 1. obserwacja i rozmowa;

4. Jestem bezpieczny na drodze i w budynku szkoły:

 1. dziecko ma ograniczone zaufanie do obcych osób i starszych uczniów;
 2. umie opowiedzieć o swoim zagrożeniu, które go spotkało;
 3. orientuje się w bezpiecznym poruszaniu na drodze;
 4. dba o swoje rzeczy i zabawki w sali, pilnuje porządku;
 5. ma rozeznanie, gdzie może się bezpiecznie bawić.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- wychowawca, dzieci i rodzice

SPOSÓB EWALUACJI

 1. pogadanki;
 2. zajęcia w terenie;

5. Dbam o porządek wokół siebie:

 1. dziecko dba o higienę osobistą;
 2. kulturalnie zachowuje się przy stole;
 3. samodzielnie przebiera się i ubiera;
 4. utrzymuje porządek w sali i na swojej półce.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- wychowawca, dzieci i rodzice

SPOSOBY EWALUACJI

 1. pogadanki, zajęcia praktyczne

6. Jestem Polakiem, wiem gdzie mieszkam

 1. dziecko zna swój adres zamieszkania;
 2. umie rozpoznać i nazwać znaki narodowe;
 3. potrafi nazwać swoja miejscowością i miejscowości z nią graniczące;
 4. wie gdzie pracują rodzice;

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- wychowawca, rodzice

SPOSOBY EWALUACJI

 1. pogadanki, zajęcia praktyczne

7. Prezentujemy nasze umiejętności:

  Ekspresja:

 1. Muzyczna (koncert np.: kolęd, tańców regionalnych i integracyjnych, własnej wymyślonej muzyki)
 2. Plastyczna (wystawa prac plastycznych, umiejętność wyrażania własnych uczuć)
 3. Teatralna (przedstawienie klasowe, gry dramowe)

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- wychowawca, dzieci

SPOSOBY EWALUACJI

 1. analiza wytworów pracy dzieci i ich osiągnięć artystycznych;
 2. rozmowa o przeżyciach dzieci podczas działań;
 3. wspólna ocena osiągnięć artystycznych.

CEL WYCHOWANIA: Miejsce dziecka w grupie - integracja i działanie

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH:

 • ma poczucie integracji z grupą;
 • akceptuje zasady ustalone w grupie;
 • działa w grupie rówieśniczej;
 • czuje współodpowiedzialność za działanie grupy.

CELE OPERACYJNE I ZADANIA:

1. Poznajemy się przez zabawę:

-Gry i zabawy integracyjne np.:

 • jak masz na imię?
 • pozwólcie, że wam przedstawię....

-Współorganizowanie i udział w uroczystościach np.:

 • pasowanie na przedszkolaka
 • wigilia i jasełka

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 • wychowawca i rodzice

SPOSOBY EWALUACJI

 • obserwacja i rozmowa

2. Tworzymy grupy i przydzielamy

 • dbamy o klasę
 • dokarmiamy zwierzęta i ptaki

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 • wychowawca i uczniowie

SPOSÓB EWALUACJI

 • planowanie działalności praktycznej i wychowawczej

3. Prezentujemy nasze prace i umiejętności

-Ekspresja:

 • teatralna (przedstawienia)
 • plastyczna (wystawa prac plastycznych)
 • muzyczna (koncerty muzyczne)

Wspólna ocena osiągnięć artystycznych.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 • wychowawca, rodzice i uczniowie

SPOSOBY EWALUACJI

 • analiza wytworów pracy dzieci i ich osiągnięć artystycznych
 • rozmowa o przeżyciach dzieci podczas działań

Przedszkole na ruczaju

Nasze publiczne przedszkole znajduje się na Ruczaju w Krakowie. Ofertę przedszkola cechują zarówno wartości tradycyjne, katolickie jak i zrównoważony sposób edukacji, żywienia i wychowania.

Oferta dla rodzin 3+

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z rodzin wielodzietnych oferując warunki takie jak w państwowych przedszkolach. Nabór do przedszkola i Klubu Malucha trwa cały rok.

Lokalizacja przedszkola

Kontakt

Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej, ul. Wichrowa 7 w Krakowie

przedszkole@przedszkolembb.pl

 12 262 24 08    601 985 983


logo-malopolsk

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.